Entry # 4081 has returned 1 entry

yawayawa

[yawayawa] num. four

(Tok Pisin) foa, foapela